Phương pháp đào tạo và huấn luyện của GEM Global

Các chương trình đào tạo của GEM Global luôn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng cho người học. Ngoài công tác biên soạn kỹ lưỡng về mặt nội dung, chúng tôi còn rất coi trọng phương pháp đào tạo.

Với triết lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu Kết quả sau đào tạo. GEM Global là tổ chức đào tạo đầu tiên lại Việt Nam tiên phong lồng ghép phương pháp Huấn luyện thực hành vào cả trong và sau đào tạo. Phương pháp này được thể hiện ở 4 yếu tố trong mỗi chương trình đào đạo:

Đối với các khóa học được tăng cường Huấn luyện sau đào tạo:

Trong đào tạo: Giảng viên sẽ hỗ trợ người học thiết lập những mục tiêu thay đổi và lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó.

Sau đào tạo tối thiểu 1 tháng: Giảng viên sẽ giúp người học đưa ra những giải pháp cho những khó khăn trong thực tế; phản hồi; chỉnh sửa cho học viên. Ngoài ra, giảng viên cũng tạo cơ hội cho các học viên chia sẻ góc nhìn, học hỏi lẫn nhau.

Lợi ích: Hiệu quả sau đào tạo sẽ cao hơn hẳn. Phương pháp ứng dụng Huấn luyện nhóm sau đào tạo có thể giúp người học & Doanh nghiệp đạt ROI ở mức 4 hay 5 mức cao trong đào tạo.

contact@gemglobal.com.vn

www.gemglobal.com.vn